არ არის გაყიდვაში

ობიექტივები

ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქცია
ობიექტივი CANON RF 1.8 STM BLACK
არის გაყიდვაში
  699.00 GEL
თვსებადობა: canon RF
ფოკუსირების მინიმალური მანძილი: 30 სმ
მინიმალური დიაფრაგმა: f/22
ზომა: 69 x 50 მმ
ობიექტივი Canon EF 50mm f/1.8 STM
არის გაყიდვაში
  399.00 GEL
მწარმოებელი: Canon
ობიექტივის ტიპი: STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO

ბაიონეტი: Canon EF

როგორ შევარჩიოთ ობიექტივი

ობიექტივი ფოტოაპარატის განუყოფელი ნაწილია, რომელიც გამოირჩევა მრავალფეროვანი კონსტრუქციითა და ნაირსახეობებით. ინტერნეტ მაღაზია Be.ge-ში ობიექტივების ფართო არჩევანია და თქვენთვის სასურველი მოდელის მარტივად შერჩევას შეძლებთ.

თუ გადაწყვიტეთ თქვენი ფოტოაპარატისთვის ახალი ობიექტივის შეძენა, მაშინ ეს მოკლე მიმოხილვა სწორი არჩევანი გაკეთებაში დაგეხმარებათ.

ობიექტივების ტიპები

სხვადასხვა პარამეტრების ობიექტივები არსებობს და მათი ხარისხი შემდეგ მაჩვენებლებზეა დამოკიდებული:

 • • დიაფრაგმა
 • • ფოკუსის მანძილი
 • • ოპტიკის ხარისხი

ფოკუსი მანძილისა და დიაფრაგმის დიამეტრი ობიექტივის სინათლის მიწოდების ხარისხს განსაზღვრავს.

ფოკუსის მანძილი

მილიმეტრებში განსაზღვრული ფოკუსის მანძილი და სენსორის ზომა კამერის ხედვის კუთხეს განსაზღვრავს. "ზუმიან" ობიექტივებს აუცილებლად მითითებული აქვთ ფოკუსის მანძილის დიაპაზონი. ფოკუსის მანძილის მიხედვით ობიექტივის რამდენიმე ტიპი არსებობს:

 • • სტანდარტული
 • • ცვალებადი მაფოკუსირებელი მანძილი (ZOOM)
 • • ფიქსირებული მაფოკუსირებელი მანძილი (FIX)
 • • ტელეობიექტივი
 • • ფართე კუთხიანი

სტანდარტული ობიექტივი

სტანდარტული ობიექტივის ფოკუსის მანძილი 50-დან 80 მმ-მდეა, რაც კადრის დიაგონალს უტოლდება. ადამიანის თვალის 50 გრადუსიანი ხედვის კუთხე აქვს და ეს ობიექტივიც დაახლოებით იმავე მონაცემებზეა გათვლილი. იგი პორტრეტების გადასაღებად გამოიყენება, რომ სახის მიმიკა არ გაფუჭდეს.

ობიექტივი ცვალებადი მაფოკუსირებელი მანძილით (ZOOM)

ასეთი ტიპის ობიექტივი გამოსახულებას აშორებს და აახლოებს (აზუმებს).

ობიექტივი ფიქსირებული მაფოკუსირებელი მანძილით (FIX)

ამ ობიექტივს არა აქვს "ზუმი". მისი უპირატესობა ის არის რომ უკეთეს ხარისხში იღებს ფოტოებს. იგი მხატვრულ ფოტოგრაფიასა და ფოტო-სესიების დროს გამოიყენება.

ტელეობიექტივი

ტელეობიოექტივის ფოკუსის მანძილი 80 მმ-ია. ამის ხარჯზე იგი საგრძნობლად ზრდის საგნებს. იგი რეპორტაჟული ფოტოგრაფიაში გამოიყენება, როცა ობიექტთან ახლოს მისვლა ვერ ხერხდება.

ფართე კუთხიანი ობიექტივი

ფოკუსი მანძილი 35-50 მმ-ია. ახლო მდებარე საგნებს იგი კიდევ უფრო აახლოებს, ხოლო შორ მყოფებს - კიდევ უფრო შორ მანძილზე უჩვენებს. ასეთი ობიექტივი ვიწრო სივრცეში პეიზაჟური არქიტექტურის გადაღებისას გამოდგება.

ინეტრენეტ მაღაზია Be.ge-ში ობიექტივებზე და შეღავათიანი ფასებია. შეიძინეთ ობიექტივი დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. ჩვენი ონლაინ-კონსულტანები პროფესიონალურ დახმარებას გაგიწევენ და შეგარჩვინებენ თქვენთვის სასურველ მოდელს.

ჩვენთან ფოტოაპარატების მწარმოებელი მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების პროდუქციის (Canon, Fujifilm, Panasonic, Nikon, SIGMA და სხვა) შეძენა შეიძლება. ონლაინ ინტენეტ მაღაზია Be.ge ყველა საჭირო ლიცენზიასა და სერთიფიკატს ფლობს.

ჩვენ მაღაზიაში ობიექტივების განვადების საუკეთესო პირობები და მომწოდებელი ფირმების გარანტია მოქმედებს.

ინეტრნეტ მაღაზია Be.ge საკუთარ მომხმარებელს მთელ საქართველოში (თელავი, გურჯაანი, თბილისი, გორი, ხაშური, ბათუმი) ადგილზე მიტანის სერვისს სთავაზობს. დაზოგეთ დრო და ენერგია, გაიმარტივეთ ცხოვრება - ჩვენი კურიერი პირდაპირ სახლში მოგართმევთ თქვენთვის სასურველ ობიექტივს. თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში (ქუთაისი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ბათუმი და საქართველოს სხვა ქალაქებში) ჩვენი კურიერის მომსახურებით სარგებლობას მინიმალურ ფასებში შეძლებთ.

rogor shevarchiot obieqtivi

obieqtivi fotoaparatis ganuyofeli nawilia, romelic gamoircheva mrvalferovani konstruqciiT da sxvadasxva nairsaxeobebit. internet magazia Be.ge-shi ivbieqtivebis farto archevania da tqventvis sasurveli modelis martivad sherchevas shedzlebt.

tu gadawyvitet tqveni potoaparatistvis axali obieqtivis shedzena, mashie es mjokle mimoxilva swori archevanis gaketebashi dagexmarebat.

obieqtivis tipebi

sxvadasxva parametrebis obieqtivebiarsebobs da mati xarisxi shemdeg machveneblebzea damokidebuli:

 • • diafragma
 • • fokusis mandzili
 • • optikis xarisxi

fokusis mandzilisa da diafragmis diametri obieqtivis sinatlis miwodebis xarisxs uzrunvelyofs.

fokusis mandzili

milimetrebshi gansazgvruli fokusis mandzili da sensoris zoma kameris xedvis kutxes gansazgvravs."zumian" obieqtivebs ramdenime tipi arsebobs:

 • • standartuli
 • • cvalebadi mafokusirebeli mandzili (ZOOM)
 • • fiqsirebuli mapokusirebeli mandzili (FIX)
 • • teleobieqtivi
 • • farte kutxiani

standartuli obieqtivi

standartuli obieqtivebis mokusis mandzili 50-dan 80 mm-mdea, rac kadris diagonals utoldeba. adamianis tvalis 50 gradusiani xedvis kutxe aqvs da es obieqtivic daaxloebit imave monacemebzea gatvlili. igi portretebis gadasagebad gamoiyeneba, rom saxis mimika ar gafuchdes.

obieqtivi cvalebadi mafokusirebeli manzilit (ZOOM)

aseTi tipis obieqtivi gasmosaxuelbas ashorebs da aaxloebs (azumebs)

obieqtivi fiqsirebuli mafokusirebeli mandzilit

am obieqtivs ara aqvs "zumi". misi upuratesoba is aris rom uketes xarisxshi igebs fotoebs. igi mxatvrul fotografiasa da foto sesiebis dros gamoiyeneba.

teleobieqtivi

teleobieqtivis fokusis mandzili 80 mm-ia. amis xarjze sagrZnoblad zrdis sagnebs. igi reportajul fotografiashi gamoiyeneba, roca obieqttan axlos misvla ver xerxdeba

farte kutxiani obieqtivi

fokusis mandzili 35-50 mm-ia. axlo mdebare sagnebs igi kidev ufro aaxloebs, xolo shors myofebs - kidev ufro shor mandzilze uchvenebs. aseti obieqtivi viwro sivrceshi peizajuri arqiteqturis gadagebisas gamodgeba.

internet magazia Be.ge-shi obieqtivebis farto archevani da shegavatiani fasebia. sheidzinet obieqtivi dgis nebismier monakvetshi. chveni onlain-konsultantebi profesionalur daxmarebas gagiweven da shegarchevineben tqventvis sasurvel models.

chventan obieqtivebis mwarmoebeli msoflios wamyvani brendebis produqciss (Canon, Fujifilm, Panasonic, Nikon, SIGMA ) shedzena sheidzleba. chveni magazia yvela sertifikatsa da licenzias flobs.

chvens magaziashi obieqtivebis ganvadebis sauketeso pirobebis da momwodebeli firmebis garantia moqmedebs.

internet magazia Be.ge sakutar momxmarebels mtels saqartveloshi (telavi, gurjaani, tbilis, gori, zestafoni, qutaisi, batumi, ozurgeti qobuleti, mestia) adgilze mjitani serviss stavazobs.dazoget dro da energia, gaimartivet cxovreba - chveni kurieri pirdapir saxlshi mogartmevt tqventvis sasurvel obieqtivs. tbilissa da saqartvelos sxva regionebshichveni kurieris momsaxurebit sargeblobas minimalur fasebshi shedzlebt

დაწვრილებით