არ არის გაყიდვაში

ელექტრონული წიგნები

ელექტრონული წიგნები - მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრონული წიგნი - ეს არის წიგნის ციფრული ანალოგი, რომელიც სამომავლოდ შეუცვლელ ატრიბუტად შეიძლება იქცეს. ელექტრონულ წიგნებში შეგიძლიათ მთლიანი ბიბლიოთეკა ჩატვირთოთ, რაც წიგნების მოყვარულთათვის ძალიან დიდი შეღავთია. ელქტრონული წიგნის ციფრული ფორმატი საშუალებას მოგცემთ თავად შეარჩიოთ შრიფტის ზომა, გამოსახულების სიმკვეთრე და გვერდების ფორმატი.

 

ინტერნეტ მაღაზია Be.ge-ში ელექტრონული წიგნების ფართო არჩევანია და თქვენთვის სასურველი მოდელის შერჩევას აუცილებლად შეძლებთ. თუ უკვე გადაწყვიტეთ მისი შეძენა, მაშინ ეს მოკლე მიმოხილვა სწორი არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ.

  • ეკრანი - ელექტრო წიგნის საკითხავი მოწყობილობის ეკრანი "ელექტრონული ფურცლის"- Е INK-ის ტექნოლოგიითაა დამზადებული. ამ ინოვაციური სისტემის წყალობით, ჩვეულებრივი ფურცლისა და დისპლეის მაქსიმალური ვიზუალური მსგავსებაა მიღწეული - ეკრანი აქტიური არ არის, გამოიყენება მხოლოდ არეკლილი შუქი. სენსორულ ეკრანს 16 გრადაციის რუხი ფერის გარჩევა შეუძლია, რაც რთული ტექსტების და ილუსტრაციების მაღალხარისხიან ჩვენებას უზრუნველყოფს. ამავდროულად, ელქტრო საკითხავები უფრთხილდებიან თქვენს მხედველობა, რამდენადაც Е INK-ის ტექნოლოგია და არ იწვევს თავლის ბადურის გაღიზიანებასა და გადაღლას.
  • აუდიო და ვიდეოს ფაილების გაშვების ფუნქცია - ჩვენს მაღაზიაში წარმოდგენილი ზოგიერთი მოდელები საშუალებას იძლევიან როგორც ვიდეო, ისე აუდიო ფაილების ჩართვის საშუალებას. ასევე, შეგიძლიათ გრაფიკული და ფოტომასალის დათვალიერებაც.
  • ინტერნეტი - ელექტრო წიგნების ზოგიერთი მოდელით ინტერნეტთან ფართო წვდომის შესაძლებლობაა და თქვენ ვებ-სერფინგისა და სოციალურ ქსელების გამოყენების შესაძლებლობა გაქვთ.

ინეტრენეტ მაღაზია Be.ge-ში ელექტრო წიგნების ონლაინ ყიდვა შეღავათიანი ფასებში შეგიძლიათ. შეიძინეთ ელქტრო საკითხავი დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. ჩვენი ონლაინ-კონსულტანტები პროფესიონალურ დახმარებას გაგიწევენ და შეგარჩევინებენ თქვენთვის სასურველ მოდელს.

Be.ge-ში ელქტრონული წიგნების მწარმოებელი სახვადასხვა ბრენედბის (PocketBook, PRESTIGIO და სხვა) შეძენა შეიძლება. ჩვენი მაღაზია ყველა საჭირო ლიცენზიასა და სერთიფიკატს ფლობს.

Be.ge-ში ელექტრო წიგნების განვადების საუკეთესო პირობებია და მათზე მომწოდებელი ფირმების გარანტია მოქმედებს.

ინეტრნეტ მაღაზია Be.ge საკუთარ მომხმარებელს მთელ საქართველოში (თელავი, გურჯაანი, თბილისი, გორი, ხაშური, ბათუმი) ადგილზე მიტანის სერვისს სთავაზობს. დაზოგეთ დრო და ენერგია, გაიმარტივეთ ცხოვრება - ჩვენი კურიერი პირდაპირ სახლში მოგართმევთ თქვენთვის სასურველ ელექტრონულ წიგნს. თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში (ქუთაისი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ბათუმი და საქართველოს სხვა ქალაქებში) ჩვენი კურიერის მომსახურებით სარგებლობას მინიმალურ ფასებში შეძლებთ.

eleqtronuli wignebi - momxmareblis saxelmdzgvanelo

eleqtronuli wigni - es aris wignis cifruli analogi, romelic samomavlod sheucvlel atributad sheidzleba iqces. eleqtronul wignebshi shegidzliat mtliani biblioteka chatvirtot, rac wignebis moyvarultatvis dzalian didi shegavatia. eleqtronuli wignis cifruli formati sashualebas mogcemt tavad shearchiot shriftis zoma, gamosaxulebis simkvetre da gverdebis formati.

internet magazia Be.ge-shi eleqtronuli wignebis farto archevania da tqventvis sasurveli modeli sherchevas aucileblad shedzlebt. tu ukve gadawyvitet misis shedzena, mashin es mokle mimoxilva swori archevanis gaketebashi dagexmarebat.

  • ekrani - eleqtro wignebis sakitxavi mowyobilobis ekrani "eleqtronuli furclis" - E-INK-is teqnologiitaa damzadebuli. am inovaciuri sistemis wyalobit chveulebrivi furcliasa dadispleis maqsimaluri vizualuri msgavsebaa migweuli - ekrani aqtiuri ar aris, gamoiyeneba mxolod areklili shuqi. sensorul ekrans 16 gradaciis ruxi feris garcheva sheudzlia, rac rtuli teqstebis da ilustraciebis magalxarisxian chvenebas uzrunvelyofs. eleqtro sakitxavi ar dagizianebt mxedvelobas, ramdenadac E-Ink-is teqnologia ar iwvevs tvalis baduris gadaglasa da gagizianebas.
  • audio da videos failebis gashvebis funqcia - chvens magaziashi warmodgenili zogierti modelebi sashualebas idzlevian rogorc video, ise audio failebis CarTvis saSualebas. asve, Tqven SegiZliat daatvalieroT grafikuli da foto failebi.
  • interneti - eleqtro wignebis zogierti modelit internettan farto wvdomis shesadzleblobaa da tqven veb-serfingisa da socialur qselebis gamoyenebis shesadzlebloba gaqvt.

internet magazia Be.ge-shi eletro wignebis onlain yidva shegavatian fasebshi shegidzliat. sheidzinet eleqtro sakitxavi dgis nebismier monakvetshi. chveni onlain-konsultantebi profesionalur daxmarebas gagiweven da shegarchevineben tqventvis sasurvel models

chventan eleqtyronuli wignebis mwarmoebeli mwarmoebeli sxvadasxva brendebis produqciss (PocketBook, PRESTIGIO ) shedzena sheidzleba. chveni magazia yvela sertifikatsa da licenzias flobs.

chvens magaziashi eleqtro wignebis ganvadebis sauketeso pirobebia da momwodebeli firmebis garantia moqmedebs.

internet magazia Be.ge sakutar momxmarebels mtels saqartveloshi (telavi, gurjaani, tbilis, gori, zestafoni, qutaisi, batumi, ozurgeti qobuleti, mestia) adgilze mjitani serviss stavazobs.dazoget dro da energia, gaimartivet cxovreba - chveni kurieri pirdapir saxlshi mogartmevt tqventvis sasurvel eleqtronul wigns. tbilissa da saqartvelos sxva regionebshichveni kurieris momsaxurebit sargeblobas minimalur fasebshi shedzlebt

დაწვრილებით