არ არის გაყიდვაში

ს.ს. „ბანკი რესპუბლიკა“


ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის სრული, ზუსტი და შეესაბამებასინამდვილეს. გავეცანი ს.ს „ბანკრესპუბლიკის“ ოფიციალურ ვებგვერდზე www.br.ge განთავსებულ: საბანკო მომსახურებისპირობებს, საარბიტრაჟო შეთანხმების პირობებს, ვეთანხმები და ვიღებ მათი შესრულების ვალდებულებას.


ს.ს. „ბანკი რესპუბლიკა“ უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოიძიოს, მიიღოს, გადაამოწმოს და გამოიყენოს ინფორმაცია ჩემშესახებ და ჩემი პირადი მონაცემები პირადად ჩემგან (სატელეფონო ზარით ან/და ნებისმიერი სხვა საკომუნიკაციოსაშუალებით) და ნებისმიერი ფიზიკური/იურიდიული პირისგან; ასევე, შეუძლია ისარგებლოს ს.ს. „კრედიტინფოსაქართველოს“ ან ნებისმიერი სხვა მსგავსი ფუნქციის მქონე დაწესებულების მონაცემთა ბაზაში არსებული მონაცემებით.ს.ს.


„ბანკი რესპუბლიკა“ უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს, ჩემი დამატებითი თანხმობის ან აქცეპტის გარეშე, ინფორმაცია ჩემშესახებ გადასცეს თავის შვილობილ კომპანიებს ან სხვა აფილირებულ პირებს.


თანხმობას ვაცხადებ, რომ სს „ბანკმა რესპუბლიკამ“, სრულყოფილი საბანკო მომსახურების მიზნით და ამ მიზნისგანსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, სსიპ-ის „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მონაცემთაელექტრონული ბაზიდან კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს ბანკისთვის აუცილებელი ჩემი პერსონალურიმონაცემები.

ასევე, ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ თანახმა ვარ, სს „ბანკ რესპუბლიკისგან“ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით,ელექტრონული ფოსტით ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით მივიღო სარეკლამო ინფორმაცია, კომერციულიშეთავაზებები ან/და სხვა სახის შეტყობინებები